Looking for a place for entertainment? Most updated news
on saunas, massage, bars and other hot spots.
Also, get info on news, chats, pics, traveling and many other areas.
搜尋同志消費娛樂熱點,桑拿、按摩、酒吧實況報導。
時事百態自由討論專區,圖片、聊天、旅遊各式其色。

<<補充>>--<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可...<完結1/2>

<<補充>>--<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可...<完結1/2>

<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<完結1/2>

1.....((更新)).....求助.....非看不可, 求助..... 網友, 同學,老師.....

我 到過藍田, ICAC 總部. 投訴, 舉報.((下文))

我只是投訴, 舉報, 現在取消 投訴, 舉報, 跟我無關係, 大量 市民已經知道原因......(( 請公開))!!! (( 下文 ))

我的 WeChat, line ,Whatsapp: nobobo2017
facebook: nobobo2017@gmail.com

QQ: 3402830576 / nobobo20172017@qq.com

(((好心人加我WeChat ,line ,fb Whatsapp, 有事找你地幫忙..... )))
=======================================
=======================================香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!,,,,,,,,中国版 <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> ((下文))


中国版 <<终极---绝版---香X 藝人 秘闻>> ((下文))


搜寻:

中國人 用 QQ:

QQ: ngmanwa1993@qq.com / 3247942334

QQ: ngkaman1993@qq.com / 2496648773

QQ: leesinka@qq.com / 3351839063

台灣人 用 facebook 或 QQ

facebook搜寻: hochilo@mail.com
facebook搜寻: auchilo@mail.com

*******因為, <<終極 ---絕版---香X藝人秘聞>>有些人被, 留意,跟住,討論,滋擾,討論,黑客...等等,竟然有人夠擔返工玩番垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆, 垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆返工 俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 !! 有的仔女係外國留學一樣俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 ---<<終極---絕版---香X藝人秘聞>> 有提及過, 納稅人 要交稅 !! *************

1.......另外 : 有警察 在 網上, 公廁 假扮 (引誘) 同性 戀者 ,雙性 戀者, 捉, 唔好去 !! 用第二種方式去找 長久愛人 ....!!!!!!!!!

無及沒有 警察維持治安 無所謂, 有提及過 在 <<終極 ---絕版 ---香X藝人秘聞>> 內 - 上文

2.......還有, <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> - 上文, 已經超過 50000000 ( 5千萬 ) 人知道 , 包括 香港, 中國, 澳門......等等, 垃圾 乞兒 警察......等等 !!! ( 上文 )

通知 特首, 香港政府, 傳媒, 新城, 881903, 香港電台, 娛樂圈, 唔駛黑客, 我地有好多 無登記電話咭--- (((----- 犯法-----公開俾 全中國,台灣 市民知----上文----))))))))))))))))))


<<<<<<註: 1, 2 >>>>>>

<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<完結1/2>

1.......... 網友, 同學,老師.....上文 跟我無關係, 大量市民已經知道原因......(( 請公開 上文))!!!

2......(((好心人加我WeChat ,line ,facebook ,Whatsapp, QQ 有事找你地幫忙..... ))).......(( 請公開 上文))!!!

TOP

請公開..... 上文

TOP

請公開..... 上文

TOP

請公開..... 上文

TOP

請公開..... 上文

TOP

請公開...上文

TOP

請公開...上文

TOP

請公開....上文

TOP

請公開....上文

TOP

免責聲明:本站是以即時上載留言的方式運作,一切留言只代表留言者個人意見,本站及其管理者將不為使用者的行為或所張貼的資訊負任何法律責任。由於本站受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,本站並保留法律追究權利。

Copyright © 2010- 基紛 gayfunhk All Right Reserved.   版權所有,不得轉載。